albaania numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Një -
2 Kaks Dy -
3 Kolm Tre -
4 Neli Katër -
5 Viis Pesë -
6 Kuus Gjashtë -
7 Seitse Shtatë -
8 Kaheksa Tetë -
9 üheksa Nëntë -
10 Kümme Dhjetë -
11 üksteist Njëmbëdhjetë -
12 Kaksteist Dymbëdhjetë -
13 Kolmteist Trembëdhjetë -
14 Neliteist Katërmbëdhjetë -
15 Viisteist Pesëmbëdhjetë -
16 Kuusteist Gjashtëmbëdhjetë -
17 Seitseteist Shtatëmbëdhjetë -
18 Kaheksateist Tetëmbëdhjetë -
19 üheksateist Nëntëmbëdhjetë -
20 Kakskümmend Njëzet -
21 Kakskümmend üks Njëzet e një -
22 Kakskümmend kaks Njëzet e dy -
23 Kakskümmend kolm Njëzet e tre -
24 Kakskümmend neli Njëzet e katër -
25 Kakskümmend viis Njëzet e pese -
26 Kakskümmend kuus Njëzet e gjashtë -
27 Kakskümmend seitse Njëzet e shtatë -
28 Kakskümmend kaheksa Njëzet e tetë -
29 Kakskümmend üheksa Njëzet e nëntë -
30 Kolmkümmend Tridhjetë -
31 Kolmkümmend üks Tridhjetë një -
32 Kolmkümmend kaks Tridhjetë e dy -
33 Kolmkümmend kolm Tridhjetë e tre -
34 Kolmkümmend neli Tridhjetë e katër -
35 Kolmkümmend viis Tridhjetë e pesë -
36 Kolmkümmend kuus Tridhjetë e gjashtë -
37 Kolmkümmend seitse Tridhjetë e shtatë -
38 Kolmkümmend kaheksa Tridhjetë e tetë -
39 Kolmkümmend üheksa Tridhjetë e nëntë -
40 Nelikümmend Dyzetë -
41 Nelikümmend üks Dyzet e një -
42 Nelikümmend kaks Dyzet e dy -
43 Nelikümmend kolm Dyzet e tre -
44 Nelikümmend neli Dyzet e katër -
45 Nelikümmend viis Dyzet e pesë -
46 Nelikümmend kuus Dyzet e gjashtë -
47 Nelikümmend seitse Dyzet e shtatë -
48 Nelikümmend kaheksa Dyzet e tetë -
49 Nelikümmend üheksa Dyzet e nëntë -
50 Viiskümmend Pesëdhjetë -
51 Viiskümmend üks Pesëdhjetë e një -
52 Viiskümmend kaks Pesëdhjetë e dy -
53 Viiskümmend kolm Pesëdhjetë e tre -
54 Viiskümmend neli Pesëdhjetë e katër -
55 Viiskümmend viis Pesëdhjetë e pesë -
56 Viiskümmend kuus Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Viiskümmend seitse Pesëdhjetë e shtatë -
58 Viiskümmend kaheksa Pesëdhjetë e tetë -
59 Viiskümmend üheksa Pesëdhjetë e nëntë -
60 Kuuskümmend Gjashtëdhjetë -
61 Kuuskümmend üks Gjashtëdhjetë e një -
62 Kuuskümmend kaks Gjashtëdhjetë e dy -
63 Kuuskümmend kolm Gjashtëdhjetë e tre -
64 Kuuskümmend neli Gjashtëdhjetë e katër -
65 Kuuskümmend viis Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Kuuskümmend kuus Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Kuuskümmend seitse Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Kuuskümmend kaheksa Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Kuuskümmend üheksa Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Seitsekümmend Shtatëdhjetë -
71 Seitsekümmend üks Shtatëdhjetë e një -
72 Seitsekümmend kaks Shtatëdhjetë e dy -
73 Seitsekümmend kolm Shtatëdhjetë e tre -
74 Seitsekümmend neli Shtatëdhjetë e katër -
75 Seitsekümmend viis Shtatëdhjetë e pesë -
76 Seitsekümmend kuus Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Seitsekümmend seitse Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Seitsekümmend kaheksa Shtatëdhjetë e tetë -
79 Seitsekümmend üheksa Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Kaheksakümmend Tetëdhjetë -
81 Kaheksakümmend üks Tetëdhjetë e një -
82 Kaheksakümmend kaks Tetëdhjetë e dy -
83 Kaheksakümmend kolm Tetëdhjetë e tre -
84 Kaheksakümmend neli Tetëdhjetë e katër -
85 Kaheksakümmend viis Tetëdhjetë e pesë -
86 Kaheksakümmend kuus Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Kaheksakümmend seitse Tetëdhjetë e shtatë -
88 Kaheksakümmend kaheksa Tetëdhjetë e tetë -
89 Kaheksakümmend üheksa Tetëdhjetë e nëntë -
90 Üheksakümmend Nëntëdhjetë -
91 Üheksakümmend üks Nëntëdhjetë e një -
92 Üheksakümmend kaks Nëntëdhjetë e dy -
93 Üheksakümmend kolm Nëntëdhjetë e tre -
94 Üheksakümmend neli Nëntëdhjetë e katër -
95 Üheksakümmend viis Nëntëdhjetë e pesë -
96 Üheksakümmend kuus Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Üheksakümmend seitse Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Üheksakümmend kaheksa Nëntëdhjetë e tetë -
99 Üheksakümmend üheksa Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Sada Njëqindë -
0 null Zero -