tai numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks หนึ่ง -
2 Kaks สอง -
3 Kolm สาม -
4 Neli สี่ -
5 Viis ห้า -
6 Kuus หก -
7 Seitse เจ็ด -
8 Kaheksa แปด -
9 üheksa เก้า -
10 Kümme สิบ -
11 üksteist สิบเอ็ด -
12 Kaksteist สิบสอง -
13 Kolmteist สิบสาม -
14 Neliteist สิบสี่ -
15 Viisteist สิบห้า -
16 Kuusteist สิบหก -
17 Seitseteist สิบเจ็ด -
18 Kaheksateist สิบแปด -
19 üheksateist สิบเก้า -
20 Kakskümmend ยี่สิบ -
21 Kakskümmend üks ยี่สิบหนึ่ง -
22 Kakskümmend kaks ยี่สิบสอง -
23 Kakskümmend kolm ยี่สิบสาม -
24 Kakskümmend neli ยี่สิบสี่ -
25 Kakskümmend viis ยี่สิบห้า -
26 Kakskümmend kuus ยี่สิบหก -
27 Kakskümmend seitse ยี่สิบเจ็ด -
28 Kakskümmend kaheksa ยี่สิบแปด -
29 Kakskümmend üheksa ยี่สิบเก้า -
30 Kolmkümmend สามสิบ -
31 Kolmkümmend üks สามสิบหนึ่ง -
32 Kolmkümmend kaks สามสิบสอง -
33 Kolmkümmend kolm สามสิบสาม -
34 Kolmkümmend neli สามสิบสี่ -
35 Kolmkümmend viis สามสิบห้า -
36 Kolmkümmend kuus สามสิบหก -
37 Kolmkümmend seitse สามสิบเจ็ด -
38 Kolmkümmend kaheksa สามสิบแปด -
39 Kolmkümmend üheksa สามสิบเก้า -
40 Nelikümmend สี่สิบ -
41 Nelikümmend üks สี่สิบหนึ่ง -
42 Nelikümmend kaks สี่สิบสอง -
43 Nelikümmend kolm สี่สิบสาม -
44 Nelikümmend neli สี่สิบสี่ -
45 Nelikümmend viis สี่สิบห้า -
46 Nelikümmend kuus สี่สิบหก -
47 Nelikümmend seitse สี่สิบเจ็ด -
48 Nelikümmend kaheksa สี่สิบแปด -
49 Nelikümmend üheksa สี่สิบเก้า -
50 Viiskümmend ห้าสิบ -
51 Viiskümmend üks ห้าสิบหนึ่ง -
52 Viiskümmend kaks ห้าสิบสอง -
53 Viiskümmend kolm ห้าสิบสาม -
54 Viiskümmend neli ห้าสิบสี่ -
55 Viiskümmend viis ห้าสิบห้า -
56 Viiskümmend kuus ห้าสิบหก -
57 Viiskümmend seitse ห้าสิบเจ็ด -
58 Viiskümmend kaheksa ห้าสิบแปด -
59 Viiskümmend üheksa ห้าสิบเก้า -
60 Kuuskümmend หกสิบ -
61 Kuuskümmend üks หกสิบหนึ่ง -
62 Kuuskümmend kaks หกสิบสอง -
63 Kuuskümmend kolm หกสิบสาม -
64 Kuuskümmend neli หกสิบสี่ -
65 Kuuskümmend viis หกสิบห้า -
66 Kuuskümmend kuus หกสิบหก -
67 Kuuskümmend seitse หกสิบเจ็ด -
68 Kuuskümmend kaheksa หกสิบแปด -
69 Kuuskümmend üheksa หกสิบเก้า -
70 Seitsekümmend เจ็ดสิบ -
71 Seitsekümmend üks เจ็ดสิบหนึ่ง -
72 Seitsekümmend kaks เจ็ดสิบสอง -
73 Seitsekümmend kolm เจ็ดสิบสาม -
74 Seitsekümmend neli เจ็ดสิบสี่ -
75 Seitsekümmend viis เจ็ดสิบห้า -
76 Seitsekümmend kuus เจ็ดสิบหก -
77 Seitsekümmend seitse เจ็ดสิบเจ็ด -
78 Seitsekümmend kaheksa เจ็ดสิบแปด -
79 Seitsekümmend üheksa เจ็ดสิบเก้า -
80 Kaheksakümmend แปดสิบ -
81 Kaheksakümmend üks แปดสิบหนึ่ง -
82 Kaheksakümmend kaks แปดสิบสอง -
83 Kaheksakümmend kolm แปดสิบสาม -
84 Kaheksakümmend neli แปดสิบสี่ -
85 Kaheksakümmend viis แปดสิบห้า -
86 Kaheksakümmend kuus แปดสิบหก -
87 Kaheksakümmend seitse แปดสิบเจ็ด -
88 Kaheksakümmend kaheksa แปดสิบแปด -
89 Kaheksakümmend üheksa แปดสิบเก้า -
90 Üheksakümmend เก้าสิบ -
91 Üheksakümmend üks เก้าสิบหนึ่ง -
92 Üheksakümmend kaks เก้าสิบสอง -
93 Üheksakümmend kolm เก้าสิบสาม -
94 Üheksakümmend neli เก้าสิบสี่ -
95 Üheksakümmend viis เก้าสิบห้า -
96 Üheksakümmend kuus เก้าสิบหก -
97 Üheksakümmend seitse เก้าสิบเจ็ด -
98 Üheksakümmend kaheksa เก้าสิบแปด -
99 Üheksakümmend üheksa เก้าสิบเก้า -
100 Sada หนึ่งร้อย -
0 null ศูนย์ -